Om Sven och Lilly Lawskis fond för naturvetenskaplig forskning

sven LawskiSven Lawski (1881-1963) var en under sin levnadstid välkänd jurist verksam i huvudsak som domare. Vid sidan av domargärningen deltog han i lagstiftningsarbeten framför allt på obeståndsrättens område. Han var ledamot av Högsta domstolen 1930-1948. Han var gift med Lilly Lawski, som avled år 1999. Makarna var barnlösa. Fonden inrättades 1960. Huvuddelen av deras tillgångar överfördes då till Sven och Lilly Lawskis fond för naturvetenskaplig forskning. Fonden är en stiftelse som står under länsstyrelsens tillsyn.

Fonden lämnar stipendier till naturvetenskaplig forskning. I donationsurkunden anges att med naturvetenskaplig forskning i första hand avses forskning som innefattar klarläggande av det organiska livets uppkomst och av arvsanlagens ledande från generation till generation eller därmed närstående spörsmål. Fonden lämnar även studiebidrag till barn till justitieråd för högre studier och stöd till Linnédagarna.

Fondens kapital uppgår vid årsskiftet 2018/2019 till ca 200 miljoner kr och är placerat i aktier och andra värdepapper. Avkastningen på kapitalet finansierar stipendierna och under de senaste åren har drygt 5 miljoner kr per år delats ut.

Granskningen av stipendieansökningarna görs av två av fondens styrelseledamöter, professorer i genetik respektive biokemi. I enlighet med stiftelseurkunden är Högsta domstolens ordförande även ordförande i fonden och en av domstolens ledamöter sekreterare.

Styrelsens sammansättning from den 1 januari 2019: Justitieråden Anders Eka (ordf.) och Stefan Johansson (sekreterare), professorerna Folke Tjerneld (verkställande ledamot) och Neus Visa, bankdirektören Lars Höglund och adjunkten Susanne Fabricius.