Stipendier

Styrelsen för Sven och Lilly Lawskis fond för Naturvetenskaplig forskning delar årligen ut stipendium för:

(1) examensarbeten på masternivå omfattande 40 veckors studier á 60.000 kr
(2) studier på forskarutbildningsnivå á 264.000 kr (22.000 kr per månad) fr.o.m. läsåret HT24/VT25
(3) studier på post doc nivå á 336.000 kr (28.000 kr per månad) fr.o.m. läsåret HT24/VT25

Stipendierna är skattefria och ämnade för högre studier i naturvetenskaplig biokemi eller genetik. Centrala frågor i biokemi berör proteiners struktur och funktion och i genetik genomets organisation, replikation, reparation, evolution och expression på både molekyl-, cell-, individ- och populationsnivå.

(1)    Stipendier för examensarbeten på masternivå omfattande 40 veckor studier förutsätter att stipendiaten är registrerad för examensarbete (60 HP) vid naturvetenskaplig institution som bedriver forskning i biokemi eller genetik. Har examensarbetet redan påbörjats kan man söka för kvarvarande termin.

(2)    För forskarutbildningsstipendium krävs att projektet omfattar biokemisk eller genetisk forskning vid en naturvetenskaplig fakultet vid ett svenskt universitet. Ett intyg från ämnesföreträdare/prefekt måste inkluderas att han/hon är eller kommer att antas som forskarstuderande om stipendium erhålls. Om sådant intyg inte kan erhållas i förväg ska stipendiaten skicka in ett intyg på antagning som forskarstuderande senast den 31 december det år stipendiet erhållits.
Stipendiet kan inte prolongeras. Enligt Högskoleförordningen ska forskarstuderande som antagits efter den 1/7 2018 anställas av högskolan när utbildningstiden som återstår motsvarar tre år på heltid.
För doktorander som antagits före den 1/7 2018 gäller att stipendiet inte kan prolongeras efter det att stipendiaten har innehaft stipendiet i fyra år.

(3)    För post doc stipendium krävs att den sökande önskar bedriva biokemisk eller genetisk forskning vid en naturvetenskaplig fakultet vid ett svenskt universitet. Ett intyg om arbetsplats från mottagande lärosäte måste bifogas. Stipendiet kan prolongeras ytterligare ett år. Såvida inte särskilda skäl föreligger ska doktorsexamen inte vara äldre än 6 år, dvs doktorsexamen ska vara avlagd senare än 6 år före sista ansökningsdag. Särskilda skäl kan utgöras av exempelvis dokumenterad föräldraledighet och långtidssjukskrivning.

Sökande till post doc stipendium får inte ha haft anställning vid lärosätet under de senaste två åren.

Stiftelsen behandlar bara ansökningar inkomna via det elektroniska ansökningssystemet.

Ansökningstiden för nya stipendier löper mellan 1:a mars och 15:e april och för prolongering av stipendium mellan den 1:a och 28:e februari.

Till ansökningssystemet